משחק הקרב בגן באינטרנט

                                  The battle in the garden קחשמ

הקרב בגן (The battle in the garden):

.ךלומ ועיפויש םיבר םיביוא דימשהל ןמז לש רתויב ךומנה םוכסה רובע ךרטצת יכ איה קח .הז תא תושעל ןמז דואמ טעמ ךרטצת .קחשמ התאש ינפל הגוצתב דוביאל ךלוה אל התאש אדוול ךירצ םג התא .הלחתההמ קחשמה תא ליחתהל ךרטצת התאו ,דיספת ובש האצותכ ,םייחה לכ תא ףורשל אל הת .ךל ןתינה קחשמב הברה יד ךלומ ומקומי םיביואה רפסמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות