משחק אמבולנס באינטרנט

                                  Express ambulance קחשמ

אמבולנס (Express ambulance):

?בוט קית תונבל הצור התא .ךל רוזעל ידכ סנלובמא זא ,ןכ םא .ןברוקה עיגת יכ ,תמיוסמ ךרדב רובעל ךרטצת המר לכב .רהמל ךירצ התא זא ,בהזב םלקשמ תא היינש לכ ,ןאכ .םלוכל םלוכ ךירצ התאו ,שיבכה לע ךתוא שוגפל םינוש םירגתא הברה .רבעמל ךרדה תא יתועמשמ ןפואב םכל ורזעיש םיסונוב לש ןווגמ רוחבל הסנ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות