משחק םיינוציק טלפסא תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Extreme Asphalt Car Racing קחשמ

םיינוציק טלפסא תוינוכמ יצורמ (Extreme Asphalt Car Racing):

.רשעתהל ליבקמבו בוחר ץורמכ הריירק תונבל טילחהו לודג ןילופורטמב ר .הז םע ול רוזעל ךרטצת ינוציק טלפסא תוינוכמ יצורמב התא .ךלש הנושארה תינוכמה תא לבקת לכ םדוק .בוחר יצורימ תרדסב קלח תחקל ךרטצת ןכמ רחאל .ריעה תובוחרב רהמל ידכ ךיבירי םע דחי ליחתהל ךרטצת .תוריהמב תוינפה לכ לע ורבע ,םיליגר םיבשות לש םהיתוינוכמו ךיתוביר .ןוחצינל ףסכ רתויש המכ חיוורהלו םויסה וקל הליחת עיגהל ידכב לכה ו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות