משחק הקיתעה ריעב םילולעפ באינטרנט

                                  Old City Stunt קחשמ

הקיתעה ריעב םילולעפ (Old City Stunt):

.השוטנ ריעל עוסנל ,ולש םיבצעה תא גדגדל טילחה ונלש ינוציקה גהנה .הייסולכואה תיצחממ רתוי חסיכ ףיגנהש רחאל םיבשותה ידי לע ןמזמ רית .איצוהל וקיפסה אל םישנאלש המ לכ תא תוחקול ,ריעב תובבותסמ תויפונכ .יתימא םירטסקא לולסמ ואצמתש ךכ ,םישיבכה םגו םיעוער םיתבה .תוינוציח תועפשה ינפמ בטיה תונגומ ךא ,תוריהמ תוחפו ההובג תוריהמב .המידק םירטמ המכ ליחתהלו עיתפמב םייתסהל היושע ךרדהו רחאמ וטאת לא .הקיתעה ריעה םחתמל ץופקל םכל רשפאת תוריהמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות