משחק תיתרובחת הגיהנ רוטלומיס באינטרנט

                                  Transport Driving Simulator קחשמ

תיתרובחת הגיהנ רוטלומיס (Transport Driving Simulator):

.תוינוכמו תויאשמ תרציימה הלודג הרבחב ןחבמ גהנכ דבוע הרובעת הגיהנ .םויה קודבל ךרטצי התוא ,ךסומב תינוכמב רחוב אוה ,םוי לכ הדובעל עי .שיבכה לע היהת תינוכמה ךיא הארת הגהה ירוחאמ בשישכ .המידק רהמת איה תוריהמ גישהל הגרדהב .םינוש םיגוסמ םינורמת עצבל תינוכמל םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל .םירחא בכר ילכ םע תוינוכמ תושגנתהמ ענמיהלו םילושכמב בבותסהל ולכו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות