משחק טפנ לכימ תלבוה באינטרנט

                                  Oil Tanker Transport קחשמ

טפנ לכימ תלבוה (Oil Tanker Transport):

.גהנכ הלודג הלבוה תרבחב דבוע ק'ג .קלד לכימ דמצוה הילאש תיאשמב גוהנל ךרטצי ונלש רוביגה ,םויכ .לולסמה לש תיפוסה הדוקנל הזה ץיפנה ןעטמה תא איבהל ונלש רוביגל רו .תמיוסמ תוריהמב תינוכמה תא ץיאהל ךרטצת .ועוני םינוש בכר ילכ םגו ,שיבכב ויהי םינוש םינכוסמ םיעטק .שיבכה לש םינכוסמ םיעטקב בבותסהלו תוינוכמ ףוקעל ךרטצת שיבכב םימכ