משחק Rush Bike באינטרנט

                                  Bike Rush קחשמ

Rush Bike (Bike Rush):

.תוריהמב תוחתפתמה תויגולונכט לש ןדיעב עונל המצע תא חירכהל והשכיא .השק לולסמ וינפל יכ ,ךתרזעל ברסי אל אוה וליפא לבא ,םיילגלג-וד בכ .ףרטצי בכורהש ןמזה עיגהו ליחתהל םינכומ םיביריה .שיבכב דימ עגפ הלחתהה הנתינ רשאכ .ןוטבה ינבא ןיב תוישפוחב ןרמתל ךרטצי רוביגהו התונפל וקיפסה אל ךא .םילגלג לע תוחנל בושח ךא ,םיקירטה תא םילשהל ידכ תוציפקה לע גלדת .Bike Rush -ב התיחנה לע טלשו הסיטה לע חיגשה זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות