משחק שיבכל ץוחמ תויאשמ רוטלומיס באינטרנט

                                  Truck Off-Road Simulator קחשמ

שיבכל ץוחמ תויאשמ רוטלומיס (Truck Off-Road Simulator):

.םיער םישיבכ ידמ רתוי תובהוא אל ,תויאשמ טושפ וא ,תורוחס תלבוהל ת .רבעוהש ןעטמב העיגפו הפוכת תוטטומתה :ןהמ תויעב קר ןנשי .םיכרד רדעיהמ תששוח אלש תיאשמ תווחל לוכי התא שיבכל ץוחמ תויאשמ ר .רתויב תיתוכיאה הדרטסוטואב ומכ ,חוטב שיגרמ אוהש חטש לכב .ךמצעב תאז תמאל לוכי התא עגרכ .ץובב והשפיא עקתיהל דחפת לאו םיקמעה לא חנצ ,תועבגה לע סופיט ,םיצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות