משחק לבז תויאשמ רוטלומיס באינטרנט

                                  Garbage Truck Simulator קחשמ

לבז תויאשמ רוטלומיס (Garbage Truck Simulator):

.ריעב הפשא תורישב לבז תויאשמ גהנכ דבוע םוט ריעצה רוחבה .ותדובע תא םילשהל ול רוזעל ךרטצת הפשאה תויאשמ רוטלומיסב םויה .תמיוסמ ךרדב ךתינוכמב גוהנל ךרטצת הגהה ירוחאמ רחאל .קסרתהל תינוכמל רשפאל רוסא .לבז תיאשמ ונחת םשו םיוסמ םוקמל ועסית הפמה ךמס לע .תינוכמה ףוגל םיקנטהמ הפשאה תא שדחמ ןועטל ךרטצת תעכ .תינוריע הלבזמל ותוא תחקל ךרטצת וישכע