Sweet Truck קחשמ

הקותמ תיאשמ (Sweet Truck):

.השקה תינמז ובו רתויב הנהמה הדובעה םע היהת תנתקותמה תיאשמה קחשמב .קותמה קמעה ךרואל רבועש השקה שיבכב תוריהמב רהמל וילע .הזיראהו הבכרהה תדוקנל איבהלו ףוסאל ךירצש ,ןאכ ועיפוה תולוגע תוי .ליגר dezh שיבכב אלא ,ריהמה שיבכה לע אל עוסנל ךרטצי אוהש ןוויכמ .ךפהתהל אל ידכ ידמ רתוי תודחב םולבל אל ולדתשה ,תועבגה לע וספיטו .תיאשמה ידקפ םה הנותחתה הניפב ןימיו לאמש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות