משחק T-Rex רוחשה רואזוניד טובור באינטרנט

                                  Robot Dinosaur Black T-Rex קחשמ

T-Rex רוחשה רואזוניד טובור (Robot Dinosaur Black T-Rex):

.תכתמה םלוגמ ,תיתימא תושי ךופהי ךלש הרישיה תופתתשהה םע Tirex - םילודגה םירואזו .יקלח לכ לש ןוכנה םוקימה תא עובקל ךל רוזעל לוכי ראתמ יווקו ,םיוסמ ףצר שי ,רתאב .טובורה יביוא םע םחליהלו אציי תומדה לש םלש לולכמ רחאל