משחק רוביגה תווצ תמיחל באינטרנט

                                  Hero Team fighting קחשמ

רוביגה תווצ תמיחל (Hero Team fighting):

.Mogichy גנייר ,ןמטאב ,ןמרפוס ,ךלש הצובקב .בירי ןקחשה ךתוא ףוסאל היהי בשחמהו ,תעבטב ותוא איצותו םחול רחב .תדחוימ הפקתה - הלעמל ץח + A + S ,ףורגא - S חתפמ ,ףרגאתמ לש העונתב טולשל ידכ ם .תואדווב חצנל חותפ אוה רשאכ ףוקתלו ביואה ורהזיה .הכוזה תויהלו תומרה לכ תא םילשהל