משחק גת ןודולקינ תפקתה באינטרנט

                                  Nickelodeon Tag attack קחשמ

גת ןודולקינ תפקתה (Nickelodeon Tag attack):

.ספספל םהלש םידהואל ןתיי אלו ךתוא בהוא ןואדאלקינ וידוטסה לש תוקיחצמ תוריוצמ תו .לוגע הריזב ליחתהל שגרמ תויורחת םש ,הפקתה גת Nickelodeon קחשמה תא וארת .םיוסמ הדש ךותמ ביריה תא תוכהל - דואמ םיטושפ םה תורחתה יללכ .םיביריה תא ףוקתל ,וב טולשלו הרטמה תגשהל ךלש ילכה תא ךופהי רשא רוביג רחב .תונמוימ אלא ,חוכ ךירצ וניא ףתתשמה ,חצנל ידכ .םיצחה לע הטילש ידי לע קמחתהל ,ךלש רוביגה םע השענ אל רבדה ותוא יכ תופצל ןמז ות .ףוקתל ידכ חוורה תרושב שמתשה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות