משחק ר'גנייר ףרומ באינטרנט

                                  Morph Ranger קחשמ

ר'גנייר ףרומ (Morph Ranger):

.בוהאה תא לקלקל רוזעי הז עסמה תא אלמל ידכ ןמוי ךפה רידאה סר' גנייר לש תויומדה .רחא דחא ףא ול ןיא ,ךל רוזעלו דבל לעופ רוחבה יכ ,היעבל ריהמ ןורתפ ופצת לא .ר' גנייר ףרומ תודרשיהל רפסה תיבב בטיה ותוא ושמשיש ןפוד יאצוי תולוכיב ןחינ תומ .דחא דחא םילושכמ לע רבגתהל תוינועבצ םינבל בכרומה םלועה רבעל עסמה תא לחתה .םתוא רובעל לכות ןכמ רחאלו םירוחה הבוג תא תיחפהל ,הובג ריק ץופקל הלופכ הציפק ש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות