משחק !בֵלַׁשְל סומימילג טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Gallimimus קחשמ

!בֵלַׁשְל סומימילג טובור וניד (Combine! Dino Robot Gallimimus ):

.שאה ינוליסו םומה ביוא יליט םלצל ליחתמו קנע תכתמ רואזוניד ךפוה ,תוריהמב ךפה או .רידח יתלב חוכ ןגמ ומצע תא הסכמ טובורה ,ספא איה האצותה ,התוא ףוקתל הסנמ התא רש .רבכעה םע קר לעופה ,ףוסאל ךל Gallimima הז רפוס המיחלה טובור והז