משחק Carnotaurus טובור המחלמה לש עוצעצ באינטרנט

                                  Toy War Robot Carnotaurus קחשמ

Carnotaurus טובור המחלמה לש עוצעצ (Toy War Robot Carnotaurus ):

.ץוציפה לשב וסרהנ םייחה םירוציה לכ יכ ,יוסינ ךורעל וטילחה םירזייחה רשאכ לבא ,ם .יטנג הנושש הז םירואזוניד ידלש ,םויה םיאצומ ונאש םידלשה בור .Carnotaurus ויה יוסינה םירואזונידה ,הלא ןיב .םיטובור ,הלאה תוצלפמה לש דלשה תא תושעל ץלאנ ,לע ךלוה אוה יכ המחלמה .טובור ביכרהל תונמדזהה תא ךל התייה ,הזה קחשמב