משחק הלבוה תיאשמ וגל באינטרנט

                                  Lego Truck Transport קחשמ

הלבוה תיאשמ וגל (Lego Truck Transport):

.חונ הייהש וגל םע םישורד םינקתמו םינבנ םישדח םיתב ,הדמתהב לדג וגל לש םלועה .הדבכ תיאשמ לע םתבכרמ חקית וישכע קר התאו תשרדנה היינב ירמוח תיינבל .םילושכמו תורוב םע השק שיבכ רובע ךרדל ןועטל ואוב .תילמיסקמ תודוקנב תוכזל ידכ ףוגה לש ןכותה תא דבאל אל הסנמ .םיציח - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות