משחק תיללכ הפיקת :2 וגל לש וטרס באינטרנט

                                  The Lego Movie 2: General Mayhem Attacks קחשמ

תיללכ הפיקת :2 וגל לש וטרס (The Lego Movie 2: General Mayhem Attacks):

.םלועה לש וגל םירעה תחא לעמ עודי אל סוטמ עיפוה דחא רקוב .ריעל ץוחמ תחנ םהמ דחא .ותוא סורהלו רודחל ךרטצי תופקתה Mayhem יללכ :2 וגל טרסה תא קחשמ .תורתונה תוניפסה לש ישארה הרקבה חול תא שי .ולש ןוויכל ריעה תובוחרב לעפי ךלש תומדה .ךלש רוביגה לש ותומ תא חיטבמ עגמה לע רשא ,םימיוסמ םיטירפ הז לע ר .ךלש רוביגה םיפפועמ םיצפח קמחתהל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות