משחק !בֵלַׁשְל Seismosaurus טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Seismosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל Seismosaurus טובור וניד (Combine! Dino Robot Seismosaurus ):

.Diplodocus וא seysmozavrom - ץראה רודכ ינפ לע םעפ םילודגה רואזוניד יח תא שוגפ .םירטמ םישימח ךורא עיגמו בשע ילכוא םירואזוניד היה אוה .ןגמ רוציל תלוכיהו המצע םיבר קשנ ילכ םע ותוא דייצל ךירצ התא יכ ,חוטב אלו רתוי .רחבתש ,רואזוניד תמיחל טובור וא קנט תונבל לוכי התא הלא םיקלחמ