משחק 3 ףלצ שלופה באינטרנט

                                  Intruder Sharpshooter 3 קחשמ

3 ףלצ שלופה (Intruder Sharpshooter 3 ):

.תנמוימ היגטרטסאו ךלש קוידה יולת הרבח תוכזל הנגהה וק תא רובשל םיצור ביואה תוחו .תוצובקב םיביוא דימשהל ,המצע בר קשנ ותכיפהו ,יתועמשמ ןפואב ובור תא רפשל רשפא ל .קשנ לש המרב תא םרהו יאבצ ןסחמל תכלל ,עוגיפה רחאל .רבכע - לוהינ