משחק !בֵלַׁשְל סורואזוטרצ טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Ceratosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל סורואזוטרצ טובור וניד (Combine! Dino Robot Ceratosaurus ):

.םינעדמ לש דואמ הקזח הקזח האצמה - סורואזוטרצ קטייה וניד טובור .ךלש ףסואה dinorobotov ב תרתוכ הלוג היהת תינאכמה האטלה ,תידוס הדבעמב בצוע .לזרב םילחוז ילסרבינוא לייח ךפוהש המ ,םירויבהלב םידיוצמ תוימדקה םיילגרה תאו ,ה !וירושיכ תא קודבל ןכמ רחאלו ,רואזוניד טובור תונבל