משחק !בֵלַׁשְל סורואזולא טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Allosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל סורואזולא טובור וניד (Combine! Dino Robot Allosaurus ):

.ונלש ןדיעה ינפל םינש ינוילימ םימייק ויהש םייקנע םיפרוט לחוז - סורואזולא .תולודג תוירוחא םיילגר יתש לע תועיסנ תטישו תוקזח תותסל ,הלודג תלוגלוג לעב ויה Forelimbs םירפט השולש םע םייתסמו ,תיסחי תונטק תויח ויה. .קחשמב חילצהל ךל רואזונידה לש הנבמה לש רתוי טרופמ רקחמ .וניד טובור - סורואזולא לבקל ידכ הביתה לש םיקלח םיבלשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות