משחק ילש :יטיס וגל באינטרנט

                                  Lego City: Mine קחשמ

ילש :יטיס וגל (Lego City: Mine ):

.יטיס וגל הרכמב רקב .הלגעבהקתפרהרובעל ךירצ התאש הזב .ונשמל דחא לולסממתוזירזב ץופקל ךלש הגיהנה תויונמוימב שמתשהל ,ענמיהל שיש תונכס .תופסונ תודוקנ ואיביש םיסונוב ינימ לכ ףוסאל ךירצ התא עסמהךלהמב .רובשי ךרד ךל ןיא םאו ךתוא קורזל לוכישטימנידמ רהזיה .ףוסלהז תא ריבעהל הבר תוריהז שרודודואמ ימניד אוה קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות