משחק יתרטשמ ףדרמ :ריע וגל באינטרנט

                                  Lego City: Police chase קחשמ

יתרטשמ ףדרמ :ריע וגל (Lego City: Police chase ):

.ידיימ ןפואב הביגה יטיס וגל הרטשמה .ךתיא דחי וחלשנ רתויב םיבוטה םירטושהלשופדרמב ,תינוכמבונגל טילחה םידדושהמדחא ,ם .הכרדב םילושכמה לכ ךרד רובעל ילבמ לבנסופתל תוסנלו תינוכמ לש הגה תבשל .לפנ אלש,ןגהל יוצר אוה ובש ,יתרטשמ קוסמבהוולמ היהייבג לע .שיבכה לע םיישומיש םיסונוב ףוסאל םג אלא ,הנכסה תא ףוקעל קר אל סופתל ידכ ןמזב ן .בוט ןורתי ךל ןתייש,תופיצרב לדגת ךלש תוריהמה זא ,םינבלה תא םירהל ךלוה התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות