משחק םירטסקא ילולעפ :ריע וגל באינטרנט

                                  Lego City: Extreme stunts קחשמ

םירטסקא ילולעפ :ריע וגל (Lego City: Extreme stunts):

.ירגתא טרופס לש תיתנשה תופילאה תא תחראמ יטיס וגל .םילולעפ יעפומ לש בחר ןווגמ םע עונפוא לע ץורימ היהי הז םעפה .שיבכה לע תכללוהמרה ,ותה תא רחב .ךלש םיינפואה זוזל זמרדיימ תתל לכות ןאכ .ידעלב לולסמ הזיא בייחתהל ץופקלוץיאהל .תודוקנ ףיסוהל לכות ,ךישמת החלצהותתחנש רחאל םא .וינפוא תאוךלש תומדה לש םינוש םייוניש לע וליב רתוי רחואמ תויהל םילוכי םה