שפּיל ימענע ןוֿפ עּפַאקסע יַארומַאס סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Samurai Escape From Enemy ליּפש

ימענע ןוֿפ עּפַאקסע יַארומַאס סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Samurai Escape From Enemy ):

.דלעה ַא ןייטיר ןענעק זַא סָאלש ןייק זיא סע רעבָא ,ךעלגעממוא זיא ןפיולטנַא סָאוו ןוֿפ .סּפַארט גנידיוווַא ,ןפיולטנַא וצ ןענעק טעוו רע ,ןפלעה ןענעק ריא ביוא ןוא ,לוָאכּפול .סעסרָאפ גונעג טַייוו ןפיול ןוא סעסונָאב ןבַיילק ,סיר לָאמש יד ןיא ןשטעווק וצ ,ןעגנ .זוָארע - טנעמעגַאנַאמ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס