שפּיל קַארט ףָאס אָנליין

                                   Endless Truck ליּפש

קַארט ףָאס (Endless Truck ):

.גנוריסַאּפ גניטייסקי ַא ןיא סנרוט עסַאר ךעלטנייוועג יד ווו ,קַארט ףָאס ליּפש רעזדנוא .געוו םעד וצ טנעָאנ ןייז טעוו ןישַאמ ןייא זַא סלַאירט טכירעגמוא עליפ יוזַא ןופ טנָאר .תועינמ גנישזדרעמי וצ דניוושעג ןריגַאער וצ טַייקיייפ ןייד ןופ ןריבורּפ שיטקַאפ יד .טנוזעג רעמ ייז ןכַאמ וצ - טרעקרַאפ יד ףיוא ,ףוג םעד ןוא זליוו טנַאה ןיא ןפרַאוועצ .ןעגנירּפש - רַאב ץַאלּפ יד ,לָארטנָאק גנוגעווַאב רַאֿפ - ןַארקע םעד ןופ ָאנד יד ןיא זוָאר .ייז ץעז וצ לַאבַארייזיד טשינ זיא סע ,תועינמ רעביא ןעגנירּפש .טֿפנוקוצ רעד ןיא ףראד ןייז טעוו ייז ,תורעה יד ןבַיילק .ןעילפ וצ ןבָאה טעוו זַא ךַאז זיולב יד טינ - טיולּפ ןַאדווו ןוא זיזיירּפַאס ןופ לופ ז .זליוו ריפ ףיוא ייז טימ ןעגנירּפש וצ ןריבורּפ ,סּפמַאר ךיוה ַא ןייז טעוו סע New לקניוו טכער ָאנד יד ןיא ייז ןעניֿפעג טעוו ריא ,טעברַא רעטַייוו יד ןעגנערב טעוו .םָארק שזַארַאג רעד ןיא ןבעגעגסיוא ןייז ןענעק סאוו טלעג ןופ עמוס רעכיז ַא ןעמוקַאב .ןעגנירּפש וצ טַייצ ןבָאה טינ ןָאט זַא תועינמ טימ שינעעשעג סיוטשפיונוצ רעּפמַאב ןקראט .אצמינב זיא רשק טענרעטניא ַא ןיהואוו ייז טימ סע ןעמענ וצ ריא ןזָאל שידיא ןביירש .ליּפש יד האנה