שפּיל 3 בָאב קענש אָנליין

                                   Snail Bob 3 ליּפש

3 בָאב קענש (Snail Bob 3 ):

.3 בָאב קענש גנימרָאפטַאלּפ גנילַאזַאּפ ןופ גנוריסַאּפ יד ןופ לייט טירד יד וצ טרעקעגמוא .ילבבָאוו זימַאמ ןוא סדימַאריּפ יד ןשיווצ םירצמ עטלא ןיא ףיורַא טקידנעעג ןוא רעיוט .סהָאַארַאפ יד ןופ טַייצ גניטלעמ יד ןיא רעמ טבעלעג סאוו ,עדייז ןַייז טימ ןבעגרעבי ו .לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ געווגיילנָא ַא ןייג וצ ןבָאה טעוו רע טציא ןוא טכַאמרַאֿפ ןעוועג .געוו טסעפַאס יד גניווייּפ ,תועינמ ןעמוקַאב וצ רעטקַארַאכ יד ףליה .גונעג ןייז טעוו ייז רעבָא ,סּפַארט ךעלרעפעג ןוא סּפַארט ,ץיּפ יד עלַא ןרָאפ םעלָאשעב ר .זנַאשולַאס לַאמרָאנ-טינ ןעמעננָא וצ ןבָאה ריא ,ענָאקַאס ַא וצ דנָאּפסער דניוושעג ,טַייקיצ .טפעשעג ןיא ךיז ןבייהנָא וצ ןבָאה טעוו הגרדמ יד ףיוא ןעז ריא ץלַא .לעֿפַאב טלאוועג יד ייז ןבעג ריא ביוא ,הגרדמ רעד ףיוא סערוטַאערק יד ןפלעה טעוו רי .דרע יד ןיא ןבָארג וליֿפַא ןוא ,קירוצ למעז רעדָא ןּפוטש וצ סעּפע ןבָאה טעוו ,ןעזרעד ן .רעווש רעמ טרעוו סע ףיוא ןכוז ייז יוזַא ,דלָאג טשינ ןענַיישרעד ןרעטש .ןבעגעגסיוא טַייצ ןופ ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ רָאנ ,טקילפנָאק ריא ןבעג טינ טעוו ןוא ע .ידדַאדדנַארג ןעז וצ ןענעק טעוו רע רשֿפא ,טסייוו רעוו ,ליצ ס בָאב ןעמענ