שפּיל רענַאר ןווָאטרעדנו 10 ןב אָנליין

                                   Ben 10 Undertown Runner ליּפש

רענַאר ןווָאטרעדנו 10 ןב (Ben 10 Undertown Runner ):

.טַייצ ןיא רָאנ טַייקיגיוט תוימשג ןוא ,ץַאשזדַאג ןוא ןּפָאטש דמערפ רעבי סע ןֿפרַאד טינ .טרָא קידייל רעביא ןעגנירּפש וצ גנוריפנָא ןוא ץייל ןירג גניוָאלג גניטקעלַאק ןוא ,ןפ .סיר לָאמש יד ןיא דלָארק ןוא סּפיל טכאמעג רָאנ סע יוזַא ,רעטקַארַאכ רעייא ןרילָארטנָאק