שפּיל טנירּפס רעקַאס ַארוי אָנליין

                                   Euro Soccer Sprint ליּפש

טנירּפס רעקַאס ַארוי (Euro Soccer Sprint ):

.רוּפש זָארג ןירג יד ףיוא סיוא ןעמוקַאב ןוא גיז וצ ןריפ טעוו זַא לעֿפַאב םעד ןריטקעל .טנירּפס לָאבסופ ןוא לָאבטופ ץנַאג טינ ס סע ןוא ליּפש ךעלטנייוועגמו ַא רַאֿפ ןטראוו טנ .תועינמ ךעלנייוועגרעסיו גנימַאקרעוווָא ןוא ,ןלייצ םיא רעביא גניּפמַאשזד טֿפַאשנַאמ יד .עסנַאטסיד םומיסקַאמ יד ןעמוקַאב וצ ןריבורּפ ןוא זוָארע ןסַאּפֿפיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס