שפּיל 2 בָאב קענש אָנליין

                                   Snail Bob 2 ליּפש

2 בָאב קענש (Snail Bob 2):

.רעדיוו ןבייהנָא וצ םיא רַאֿפ טַייצ זיא סע ןוא ,בָאב םייה ןייג וצ טַייצ ןבָאה טשינ טא .ןעמַאזוצ רעסעב ןעמוקַאב וצ געוו רעווש ַא לַייוו ,עמריפ ַא םיא ןכַאמ .סעלסיַא יד ןענעפע ןוא זרעוועל ןדישרַאפ יד ּפָארַא ,רעטַייוו סיורָאפ וצ רעטקַארַאכ ןייד .ףמַאק וצ רעטַייוו נייג טלָאמעד ןוא ,לסיב ַא ןטכַארט וצ ןֿפרַאד ריא ָאד

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס