שפּיל 2 רעקַאטס רעבי אָנליין

                                   Super Stacker 2 ליּפש

2 רעקַאטס רעבי (Super Stacker 2 ):

.דלעפ גנייילּפ יד ףיוא סעּפַאש טלאוועג םעד ןלעטש טכער וצ זיא ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא לכ .ּפָארַא ןלַאפ טינ ןָאט ייז זַא יוזַא ןָאט וצ קיטיינ זיא סע ,לַאפ םעד ןיא .ןכארבעצ ןוא ןקַאפָארַא טלַאטשעג ןייד וצ טייקכעלרע ןופ רעטנעצ יד ןטיירּפשרַאפ ןענעק .ןשיוט טעוו ןטַאד יד ןענעכער ריא לַייוו ,ןגעוו ַיינ טימ ףיורַא ןעמוק וצ ןֿפרַאד טעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס