שפּיל 2 ךוב גנוריסַאּפ ןיימ אָנליין

                                   My Adventure Book 2 ליּפש

2 ךוב גנוריסַאּפ ןיימ (My Adventure Book 2 ):

.סעמַאג ירעסנעס סּפָאלעוועד סָאוו עמריפ טמירַאב יד ןופ 2 ךוב גנוריסַאּפ ןיימ ליּפש גני .ןטלעוו עייפ ןוא זרעשטנעוודַא יד ןגעוו רעכיב ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ןענעייל וצ טאהע .ילמַאק ץנַאג ןרָאי עכעלטע רַאֿפ טבעלעג רע גנוריסַאּפ טצעל ןַייז ןוֿפ טרעקעגמוא .רעטלע לטימ יד ןופ טלעוו יד ןיא םיא טקישעג טנעמָאמ רעקיבלעז רעד עלַא ,טכַאנ ןייא .סָאלש יד ןופ זנַאשזדנַאד זעירעטסימ יד ןיא ןעוועג זיא דלעה רעזדנוא .ףליה רַאֿפ ףור ַא דוָאקע סרעווָאט יד ןופ ןייא ןוֿפ .לוק טנַאקַאבמוא יד ןפלעה וצ ןסָאלשַאב דלעה עלעדייא רעזדנוא ,סרוק ןופ .זלַאזַאּפ ןוא סּפַארט ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא טימ טליפעגנָא םינינב עטלא יד ןופ זרעדירָאק .גנוריסַאּפ םעד ןיא רעטקַארַאכ ןייד טימ ריא ןֿפלעה ןענעק רימ .ןַאשייניטסעד טצעל יד וצ ןעמוקַאב ןוא םעד טימ ריא ןפלעה וצ ןכאז ןעניפעג ,זלַאדיר .םייה רעייז וצ ןעמוקקירוצ ךָאנרעד ןענעק ןוא ןבעל ס רעצעמע ןעוועטַאר טעוו ריא ,על .זיומ יד טימ סיוא ןגארטעג זיא ןוא טושּפ זיא ליּפש יד ןופ לָארטנָאק .סעמַאג קיגָאל ןופ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג 2 ךוב גנוריסַאּפ ןיימ ליּפש .רעליּפש יד ןופ לכייס ןוא טַייקמַאזקרעמפו ןופ גנולקיווטנַא יד ַייב דעמיַא זיא סע .ַארנַאשז םעד ןופ שידיא טימ ןליּפש וצ סקייל סאוו רעליּפש ןייא ַא טשינ קיטליגכַיילג ן Faster טַייצ רעטָאּפ ןייד ןעגנערברַאפ וצ גניטייסקי ריא ןפלעה טעוו סָאוו תודוס ןופ ע .ץענרעטניא רעד ףיוא ךַיילג 2 ךוב גנוריסַאּפ ןיימ ןליּפש ןענעק ריא ןליוו ריא ביוא .רוטילקת ערעדנא ןופ החלצה יד רוּפש יוו טנוזעג יוו ,ליּפש םעד וצ Friends רעייז ןט