שפּיל זנַאנַאק ןוא סעטַאריּפ אָנליין

                                   Pirates and Cannons ליּפש

זנַאנַאק ןוא סעטַאריּפ (Pirates and Cannons):

.טַאריּפ שיטקַאפ ַא ,זרעלייס יד עלַא םערוטש ַא ןרעוו וצ ןליוו רעכיז ריא טלָאמעד ,רַאטנ .סּפיש עכעלטע ןבָאה טעוו ריא ,סָאד ןָאט וצ .געוו ןייד ףיוא םיאנוש יד עלַא ףיורַא ןייר וצ ןֿפרַאד רָאנ ריא יוזַא ,בנג שיטקַאפ ַא ָא .זיא סע סָאוו וליֿפַא ןוא ,טרָאד ןָאנַאק ףיש טַאריּפ יד ףיוא .ץַאלּפ םי רעקגנַאק ריא סּפלעה טלָאמעד סע .עיגעטַארטס רעכיז ַא ןצינ זנַאנַאק ןוא סעטַאריּפ ליּפש יד ןיא סּפיש ןייד ןגיילוצ .רענגעק םעלָאשעב ןבילבעג סּפיש ןייד וצ ריא רַאֿפ קיטכיוו זיא סע .טכַאלש לַאוויינ ַא ןבייהנָא ןענעק ריא טציא .ריא ןזָאלרַאפ טשינ טעוו ןַאשיוטני ןייד רעבָא ,סעססָאל ןוא זנייג יד ,זרעשזדנייד ןוא .סבמָאב ןוא זלַאסימ גניריפ ,סקיב יד גניוָארט ,םיאנוש ךעלריטַאנ ןַייז ןופ סּפיש יד על .ףיש טּפיוה רעד דעסַאעלער ,ןלַאפ לָאז לָאצּפָא ןייד ווו טרָא רעד עּפַאמ רעד ףיוא טנכייצע .ייז ןיימרעדנַא טלָאוו טנַייפ יד ,קידלזַאמ ָאטינ ריא ביוא ןוא ,סענימ ייווצ ןלעטש וצ .ימַארָאטַאגָאמָאּפ ַאזַא טימ וליֿפַא יוזַא ,טכַאלש םי קיברַאפ ַא ןיא ןליּפש וצ ןבָאה ריא זַא י .עּפַאמ רעד ןופ טנגעג ןיילק רעטָאוורעדנַא יד ןשרָאפסיו ןענעק סָאוו ןירַאמבוס יד ןלעטש .סבמָאב ןגייא רעייז ףיוא סע ןעגנערברַאפ וצ יצ ןסיוו טעוו ריא יוזא .ףיש ןייד ןיימרעדנַא ריא רעדייא רענגעק ןייד ,ןיילק ַא עזיוּפ סָאוו ןיא ןוא ,ייז ןו .סיוטשפיונוצ טַאריּפ גניווָאר יד ןיא גניטייּפַאסיטרַאּפ םילכ ןופ רעמונ יד ןוא סדרַאק ן .עּפַאמ יד ףיוא טַארדַאווק ןייא ןּפַאכ טשינ טוט ךיוא סָאוו ,טעקַאר ַא רעדָא סָאש לַאיריס י .רעניוועג ליּפש יד ןופ סיוא ןעמוקַאב ריא רעמ יד ,עּפַאמ יד ףיוא סּפיש ןַייז שעשטסיטָא