שפּיל רעגנַאר ףרָאמ אָנליין

                                   Morph Ranger ליּפש

רעגנַאר ףרָאמ (Morph Ranger):

.רעבָאהביל יד ןכערב ןפלעה טעוו סָאוו ןכוז ַא םייקמ וצ ץָאלק ַא ןיא טרעקראפ סרעגנַאר .שרעדנַא רענייא ןייק ערמַאגעל טאה רע ,ריא ןפלעה ןוא ןיילַא סקקַא רעכָאב רעד לַייוו , .עלוש לצינ רעגנַאר פרָאמ יד ןיא טנוזעג םיא ןעניד טעוו סָאוו זיטַאליבַא ךעלנייוועגרע .רענייא ךרוד רענייא תועינמ ןעמוקַאב ןוא סקירב טנוב ןופ גניטסיסנַאק טלעוו רעד וצ .ייז ךרוד ןעמוקַאב טעוו ריא טלָאמעד ןוא סעלָאה יד רַאֿפ ךייה יד ןריצודער ,טנַאוו ךיו

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס