שפּיל ּפָאָאָאווס אָנליין

                                   Swooop ליּפש

ּפָאָאָאווס (Swooop ):

.ןרעטש ןעדלָאג ןוא סמעג ןעלמַאז ,ןאעקא םעד ןיא לזניא ןיילק יד םורַא ןעילפ םיא ןפל .תועינמ טכירעגמוא ערעדנא יד ןוא למיה יד ןיא Floating ,ןייטש ,לימ יד ןופ סעדַאלב .ךייה שיטירק יד וצ ןלַאפ סע גניטעל יוו אלא ,סקילק זיומ ןופ ףליה יד טימ AIRCRAFT .זלושזד גניטקעלַאק ךרוד טזייוו ןעלמַאז