שפּיל קינקיּפ ַא נכַאמ עביל ווי ם"דא אָנליין

                                   Adam Eve Love Picnic ליּפש

קינקיּפ ַא נכַאמ עביל ווי ם"דא (Adam Eve Love Picnic ):

.קינקיּפ ַא נכַאמ שיטנַאמָאר ַא ןוא ןדיינַאג ןופ ןבעל סַאנַאטַאנַאמ יד יפיסרעוויד וצ ןעגנ .עטבילאב ןַייז וצ ןעמוקַאב םיא ןפלעה ריא ביוא ,Fruits ןוא זלַאבַאטשזדעוו שיט יד וצ .סיֿפ עטבילאב יד וצ קור םעלָאשעב וצ רעטקַארַאכ יד גניוַאלַא ,קירטש יד ןדַיינש ,זרעירַא