שפּיל סנאָרינג 2: ווילד מערב אָנליין

                                   Snoring 2: Wild West ליּפש

סנאָרינג 2: ווילד מערב (Snoring 2: Wild West):

.סלעוועל לסיב ַא ךרוד ןייג ריא ןכַאמ ןוא טַייקמַאזקרעמפו רעייא ןעמוקַאב וצ תלוכיב ן .הגרדמ יד ןופ עזאב רעד ףיוא ןבשזעכ טעוו ריא טזייוו רעמ יד ,דנַאפלעה סיורג יד ןק !טַאטלוזער טלאוועג יד ןכיירגרעד ןוא עַייכ רעדעי ןופ זיטַאליבַא יד ןצינ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס