שפּיל 2 עסקולעד גנָאשזדהַאמ אָנליין

                                   Mahjong Deluxe 2 ליּפש

2 עסקולעד גנָאשזדהַאמ (Mahjong Deluxe 2 ):

.2 עסקולעד גנָאשזדהַאמ ליּפש שינעטער ַיינ ַא ריא ןעגנערב רימ טנַייה .סַאנוויטנעטַא ןוא ןטכארט לַאקישזדַאל ,גנוניימ ןייד ריא ןיא ןעלקיווטנַא וצ זמיי ןוא .גנָאשזדהַאמ ןליּפש וצ ןבָאה רימ טנַייה .ןשטנעמ יד ןשיווצ דערּפסדייוו ילריַאפ ןעוועג זיא ןוא ַאניישט ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג .ליּפש יד ןופ םיללּכ יד ריא ןגָאז ןלעוו רימ טציא .ייז ףיוא דיטנייּפ רעדליב טימ ךעלדנייב יד ןענעז זדנוא רעדייא .סעּפַאש קירטעמַאישזד ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ןיא טקַאטס רענייב יד ןענעז דלעפ גנייילּפ י .ייז לַאנַאמסיד וצ ןֿפרַאד רימ ,טסעג ןבָאה ַיימ ריא יוו .טושּפ זיא סע .טוָאניד ייז יוזַא ,ייז ףיוא קילק ַא ןבעג ןוא רעדליב עבלעז יד טימ ךעלדנייב ייווצ .טזייוו ןופ רעמונ יד ןבָאה רימ ןוא ןלעטשרַאפ רעד ןופ ןדניוושרַאפ ןלעוו ייז ,ןַאשיי .ןגיילרעד ריא שרעדנַא סע ןטלַאה וצ ןֿפרַאד ריא ןוא טַייצ שיפיצעּפס ַא ןבעגעג זיא שינע .ןרעסערגרַאפ טעוו יטיסקעלּפמַאק ןוא טַייצ יד ןרענימרַאפ טעוו הגרדמ רעדעי טימ .ריא ףיוא סדנעּפעד עלַא סע יוזַא .סע גנייילּפ טַייצ רעייז ןעגנערברַאפ ןרעג זלַאזַאּפ ןדישרַאפ עוולָאס וצ ןבָאה ריא ווו ס .ליּפש םעד ןופ רָאפכרוד ןופ סרוק םעד ףיוא טסעמרַאפ ןופ ןימ ַא ךיז ןשיווצ ןגיילוצ ן .זלַאזַאּפ יד גניוולַאס ןיא טנַאה ןייד ןריבורּפ ןוא לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא 2 עסקולעד