שפּיל עסקולעד גנָאשזדהַאמ אָנליין

                                   Mahjong Deluxe ליּפש

עסקולעד גנָאשזדהַאמ (Mahjong Deluxe ):


.שטנעמ טַארעדיסנַאק רעייז ַא רָאנ ןרָאפ ןענעק גנָאשזדהַאמ .ןטכארט ךיוא רעבָא ,עיצַאוורעסבָא יד זיולב טינ קעשט וצ דנייזיד זיא ליּפש שינעטער ם .סע ןקידנערַאפ וצ ןענעק טעוו רענייא יצ רעבָא ,ןענעק ןעמעלַא עסקולעד גנָאשזדהַאמ ליּפ .ליּפש יד ןופ בייהנָא יד ךעלגנירד ךרוד רָאנ ,טכייל ןוא דניוושעג טַייקרַאטש רעייז קע .סדרַאק יד עלַא דלעֿפ ןוֿפ ןקיטַייזַאב וצ - שינעטער יד ןופ ליצ רעד .זלייט רעדָא סדרַאק יד ,קידריווקרעמ זיא סָאוו .עבלעז יד זיא סנַאסע יד רעבָא ,יוו ריא יוו ייז ףור .דרעּפ עלַא ןענעז ייז ןוא ,ןזיוועג זיא דליב ַא לכַאק רעדעי .קילב רעטשרע ַייב טניימ סע יוו ,רעגייטש שיטָאַאכ ַא ןיא רעדליב יד טרָא .ערעדנא רעדעי ןקעד ןוא ,Layers עכעלטע ןיא דשזדניירע ןייז ןענעק ייז .רבח ַא ןופ רעטָאּפ זיא סע ןופ טַייז רענייא ןוא ,דלעפ יד ןופ טַייז יד ןיא ןגיל ןענע .דלעפ רעד ןופ ןדניוושרַאפ טכייל זלייט ַאזַא .טַייצ סונָאב ערטסקע ריא ןעגנערב טעוו ליּפש עסקולעד גנָאשזדהַאמ ןיא .ךעלטניּפ יד ףיוא טקירד ,רעדליב ךעלנע ןקוק עלַא ריא רשֿפא ןוא םיללּכ יד ןיא טסרעוו .ךָאנ טשינ ןענעק סָאוו ןוא ,דלעפ יד ןזָאל זלייט יד סָאוו לסיב ןיילק ַא ןייטשרַאֿפ ןענ .גנירעטס יוו ,עיצקנוֿפ ַא זיא סע ,סדרַאק רשק ךעלגעמ ןייק רעמ טינ זיא עסקולעד גנָאש .טגעוואב ַיינ ןופ ץַאלּפ ַא זיא סע ןוא ,טרָא רעייז ןשיוט זלייט יד עלַא .סונָאב טַייצ טסּפַאלי יד זיב יוזַא ןָאט וצ גניירט ,ןכוז וצ ןעמענ ןענעק ריא ,רעדיוו .זַיירג רַאטנעמעלע ןָאט יוזַא ,ךעלנע רעייז ןענעז תויתוא שיזעניכ יד לַייוו ,טשימעצ ן .סדריב ןוא סנָאגַארד ןופ רעדליב ,תויתוא שיזעניכ טימ זלַאזַאּפ​​ ןופ עירעס ַא זיא סע לי .זלייט יד Created by זיא סָאוו ,םערָאפ יד יוו טנוזעג יוו ,יטיסקעלּפמַאק שרעדנַא ןיי .גָאט רעדעי סע ןענעפע ריא ביוא וליֿפַא ,דרָאב ןייז טינ טעוו עסקולעד גנָאשזדהַאמ ןליּפ .רָאפכרוד ןַייז וצ ןעמוקַאב ןוא טרָאק ַיינ ַא ןבַיילק רָאנ

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ