משחק יארומס רבדמה באינטרנט

                                  Samurai desert קחשמ

יארומס רבדמה (Samurai desert ):

.םוקמ לכב תטשפתמ ותליהתו לודג יארומס יח רבדמה בלב .תוברק לש םוצע רפסמ הכז אוהש םירמוא .תואטחה עדויו הביל בל ךות לא וברח תותיבש .יארומסה םע המיחל קוסעל ידכ ,הז תא תוהזל תלוכיה תאו ץמואה תא ,ךבלב ךל שי םא .םהלש תולוכיה לכ תא תוארהלו ןגוה ברק ותוא תוכהל הסנ .יארומסה םע רבדלו רבדמל תכלל ,תאז םוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות