Battle for Leaf Village קחשמ

/ הלעה הלע לע ברקה (Battle for Leaf Village):

.לוח גנינו דנואס טוביש ידי לע סרהנ אוה םעפהו הנכסב בוש Konoha - וטוראנ דילי רפ .תורחא תותיזחב םימחלנ וירבח ,דבל םחליהל ךרטצי רוביגה .רפכה הלע לע ברקה קחשמב וטוראנ לש ןוחצינב יולת וישכע ךתרזעמ .תורקא'צו המיחל תויונמוא :תומדה לש תויונמוימה לכב שמתשה .יטירק תויהל ךפוה םידגנתמה רפסמ רשאכ ,דחוימב םישק םיבצמב רוזעל הלוכי הרקא'צה - .גורהל השק םה ,דואמ םינכוסמ םה ,םייקנע םישחנ םע לבא ,םישנא םע קר אל אוה ברקה .תושדח תולוכי ףיסוהלו הרק'צה תמר תא שדחל היהי הז - םילפונה םיעיבגה תא ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות