משחק נלחמים דחיסה באינטרנט

                                  Fighting Jam קחשמ

נלחמים דחיסה (Fighting Jam):

.םכתא דימשהל וסניש ךלש ביואה תא דימשהלו ןמז לש רתויב ךומנה םוכסה רובע ךרטצת יכ .ןמז לש רתויב ךומנה םוכסה רובע אוה תושעיהל בייח הז .אבה בלשל תכלל לגוסמ תויהלו חצנל ךל םורגל ,ךלש ביואה תא דימשהל חילצמ התאו ,לומ .הבוט היווח תויהל ךירצ התא ,ותוא סיבהל ידכ קזחו לבקמ אוה םחול היהת התאש ינפל ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות