משחק עגושמה וטוראנ באינטרנט

                                  Crazy Naruto קחשמ

עגושמה וטוראנ (Crazy Naruto):

.ןמז הברה קחשמה יבחרמ לע עיפומ אל אוהשכ םג ,םהלש לילאה תא םיבהוא .םיבר םיביוא םע ולש ברקב בוש םכלש הבוהאה תומדל רוזעל תונמדזה שיש .ךממ הפצמ וטוראנש המ אל הזו ,דבאי ברקה תרחא ,ןמוימו םכח גטרטסאל .המינא לש הקיפרגב ושענש םימישרמ םיבירל םיכחמ םתא .המיחל יעצמא רופישו המיחל ירושיכ רופיש ,םימחול תפסוה ידי לע ךילה .תוביסנל םאתהב גהנתהו ברקב הפצ ,ךסמה לש ןותחתה קלחב חול דמוע םכת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות