משחק רייסר השטני באינטרנט

                                  Devilish Racer קחשמ

רייסר השטני (Devilish Racer):

.תוקידבה לכ תא רובעל יניצר הז ,ומצע םוניהיגהמ ץורימה עיגה הזה רוחבה .המידק תורצה לכ לע רבגתהל ידכו ךפהתמ היה אל יכ ,םיעונפוא גוהנל תונמוימב