משחק Frogeee באינטרנט

                                  Frogeee קחשמ

Frogeee (Frogeee):

.לטרופה תא להנל לכות ובש ,הקיחצמ עדרפצ קיזחהל תחאה הנועבו תעב ףוסה דע הלחתההמ .םיגדה תא תפסאש תודוקנ רובע ורפסיי רשא ,קחשמה ףוס עיגתש דע המרל המרמ ךלוה התא .אבה בלשל רובעלו לטרופה תא חותפל ורזעיש םיזמר םירהל ךירצ התא ,ףוסאל הצור התאש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות