משחק יתודלי יברב ןונגס באינטרנט

                                  Barbie Childish Style קחשמ

יתודלי יברב ןונגס (Barbie Childish Style):

Fashionista הנטק הדלי ותכיפהו ,תולמש אוצמל חפנ ןוראב תלכתסמ איה זאו ,קונית ומכ .םיקתממ ידיב תתלו תשקה רבחתהל םיטושיק יפכו ,unitard םידלי ,םילפק םע תודוקנ םע