משחק הוויד רפרפ יברב באינטרנט

                                  Barbie Butterfly Diva קחשמ

הוויד רפרפ יברב (Barbie Butterfly Diva):

.הז לויטל תוריהזב ןנוכתמו ליזרבב ורינ' ז הד ויר לש תוכסמב קלח תחקל תננוכתמ יבר .וז הנומת רובע םימיאתמ םידגב שפחמ אוה וישכעו וז הלועפ רובע הלועמ רפרפ תלמש םע .יבראב לש התעד לוקיש יפל רבד לכ תונקל לוכי התא םש ,הוויד רפרפ יברב הנפואה תונח .תינוימדה הנומתל רתויב הבוטה הרוצב םיאתמש ,םיבהוא םתאש םגד לכ ורחב ,קיטובל םיכ .םכתושרל ירמגל היהי הנפוא יתב לש םלוה ירדח ,תשובלתה לע טילחמ התאש עגרב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות