Barbie Paper Bag Pants קחשמ

םייסנכמ קית ריינ יבראב (Barbie Paper Bag Pants):

.םייסנכמ - םידגב לש םיוסמ גוס לע ךלש בלה תמושת תא רוצעל העיצמ איה םעפהו םייסנכ .סוס לע בוכרל ליחתה םדא רשאכ עיפוה םייסנכמה יכ העצה שי .הנילונירקב םיראופמה ןידגב תא טושפל וצר אלש תויאפוריא תוריבג לע העתפהב ולכתסהו .םיפוריאה םג וענכנ הרשע-עשתה האמה ףוסב ךא .ידמ רתוי בוכרל לכות אל ,תוכורא תולמשב עדוי התאש יפכ ,םתוא לעו ,ועיפוה םיינפוא .םיקיתו םיעבוכ םע בולישב םייסנכמ לש םינוש םיגוס הל שבלתהל ךל עיצמ יברב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות