משחק יברב הנפוא הרטשמה באינטרנט

                                  Barbie Fashion Police קחשמ

יברב הנפוא הרטשמה (Barbie Fashion Police):

.הנחתב ןושארה םויה תא הל שי םויהו הרטשמל הימדקאה תא המייס יברב .הזל ןנוכתהל הל רוזעל ךרטצנ ,יבראב הנפוא תרטשמב .רופיאה לע םישל זאו הלש רעישה תא תושעל ךרטצת קחשמה תליחתב .הליבשב םיילענ רוחבל ןכמ רחאלו ךמעטל הלש םידמה תא רוחבל ךילע היהי .םינוש םירזיבא רוחבל וישכע